จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค จำนวน ๒ หมวด (หมวดผักและหมวดผลไม้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อ ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๑๔๑,๖๑๐.๐๐ บาท (สามล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันหกร้อยสิบบาทถ้วน)

ปรับปรุงเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2023 เวลา 07:03:11

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/b17t