จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๖๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้านหกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ปรับปรุงเมื่อ 01 กุมภาพันธ์ 2023 เวลา 09:33:57

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/9833