จัหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาบริการส่งตรวจวิเคราะห์ภายนอกห้องปฏิบัติการ (Out Lab) จำนวน ๑๕๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๕๒๑,๒๐๐.๐๐ บาท (สามล้านห้าแสนสองหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน)

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/q6ql