จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยด้วยคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดล้านห้าแสนบาทถ้วน)

ปรับปรุงเมื่อ 14 เมษายน 2022 เวลา 10:02:58

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/mteu