จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องเอกสเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง ชนิดไม่น้อยกว่า ๑๒๗ สไลด์ฺ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๓,๙๙๙,๒๐๐.๐๐ บาท (แปดสิบสามล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน)

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/jto8