สัญญาจ้างรื้อถอนอาคารสิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุ จำนวน 4 รายการ