(ร่าง) ประกาศประกวดราคาเช่าชุดแปลงสัญญาณภาพรังสีพร้อมระบบจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์ แบบดิจิตอล PACS (Picture Archiving and Communication System) จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปรับปรุงเมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2021 เวลา 09:47:34