(ร่าง) ประกาศประกวดราคาเช่าชุดแปลงสัญญาณภาพรังสีพร้อมระบบจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์ แบบดิจิตอล PACS (Picture Archiving and Communication System) จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)