ด้วยจังหวัดภูเก็ต  มีความประสงค์จะ ประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค จำนวน ๒ หมวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงิน ๒,๐๑๒,๐๗๔.๐๐ บาท (สองล้านหนึ่งหมื่นสองพันเจ็ดสิบสี่บาทถ้วน)

 

ปรับปรุงเมื่อ 13 มกราคม 2021 เวลา 08:39:47