จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยาในสิ่งส่งตรวจอัตโนมัติ จำนวน ๒๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๔๔๓,๐๔๐.๐๐ บาท (แปดล้านสี่แสนสี่หมื่นสามพันสี่สิบบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ปรับปรุงเมื่อ 13 มกราคม 2021 เวลา 03:37:20

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/6yb9