จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๐๙๘,๓๐๐.๐๐ บาท (เก้าล้านเก้าหมื่นแปดพันสามร้อยบาทถ้วน)

ปรับปรุงเมื่อ 13 มกราคม 2021 เวลา 09:19:28