จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อขวดอาหารเพาะเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียในกระเเสเลือด จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๐๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ปรับปรุงเมื่อ 13 มกราคม 2021 เวลา 11:41:49

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/ey4z