จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อผ้าสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๕๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อ ในหารประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๘๑๒,๐๕๐.๐๐ บาท (สามล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นสองพันห้าสิบบาทถ้วน)

(ร่าง)เอกสารประกวดราคาซื้อผ้าสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๕๙ รายการ

ปรับปรุงเมื่อ 06 มิถุนายน 2024 เวลา 10:35:50

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/4znu