จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจหาสารพันธุกรรมเชื้อไวรัส SARS-CoV-๒ โดยวิธี Real-time reverse transcription PCR ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดตาม

(ร่าง)ประกาศ Untitled

Performances Untitled

คุณลักษณะเฉพาะ

แบบบก.06 1

ปรับปรุงเมื่อ 09 มิถุนายน 2021 เวลา 09:44:43