ตามประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกวดราคาซื้อผ้าสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรนอิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕ ประกาศเชิญ๙วนผู้สนใจขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็ทรอนิกส์ ระหว่างวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยกำหนดยื่นข้อเสนอและใบเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ระว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/ms9i