จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค จำนวน ๒ หมวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๐๑๒,๐๗๔.๐๐ บาท (สองล้านหนึ่งหมื่นสองพันเจ็ดสิบสี่บาทถ้วน)

ปรับปรุงเมื่อ 13 มกราคม 2021 เวลา 03:10:59

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/867v