จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อยาจำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 8,250,119.00 บาท (แปดล้านสองแสนห้าหมื่นหนึ่งร้อยสิบเก้าบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบ99

ปรับปรุงเมื่อ 13 มิถุนายน 2023 เวลา 09:44:10

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/pgYq