ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อวัสดุบริโภคหมวดเนื้อสัตว์ (หมู) จำนวน ๓ รายการ งบประมาณทั้งสิ้น ๒,๙๗๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน)

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/v1m8