ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อวัสดุบริโภคหมวดเนื้อสัตว์ (หมู) จำนวน ๓ รายการ งบประมาณทั้งสิ้น ๒,๙๗๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน)

เอกสารแนบ