ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

จังหวัดภูเก็ต ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ วัสดุบริโภค จำนวน ๔ รายการ งบประมาณทั้งสิ้น ๓,๐๑๑,๔๙๒.๕๐ บา (สามล้านหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบสองบาทห้าสิบสตางค์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/uhez