ตามประกาศ จังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกวดราคาซื้อผลิตภัณฑ์ซักผ้า จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ eb๐๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นั้น