ตามประกาศ จังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกวดราคาซื้อแก๊สไนทรัสออกไซด์ ขนาด ๒๕ กิโลกรัม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ eb๐๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นั้น

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/w2hg