ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาลิ้นหัวใจเทียมชนิดจานแบน ๒ แผ่น ปิด-เปิด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ eb๐๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔