ตามประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ eb ๖๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ นั้น