ตามประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ eb๖๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ นั้น

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/w61v