ตามประกาศ จังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์ตัดและเชื่อมสายถุงเลือดอัตโนมัติแบบปราศจากเชื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ eb๖๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ นั้น รายละเอียดตามเอกสารแนบ