ตามประกาศ จังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ eb๕๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔ นั้น รายละเอียดตามประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (CBC) Untitled