ตามประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องทันตกรรมปลอดเชื้อ จำนวน ๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ eb๐๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ นั้นq