ตามที่ จังหวัดภูเก็ต ได้มีโครงการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (PG๖๔๐๐๑๒๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น รายละเอียดตามประกาศ

เอกสารแนบ