ตามประกาศ จังหวัดภูเก็ต เรื่องประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค จำนวน ๒ หมวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เลขที่ eb๑๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓