ตามประกาศ จังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกวดราคาซื้อสารละลายไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ ความเข้มข้น ๕๘ เปอร์เซ็นต์ บรรจุในแบบ cassette จำนวน ๓๐๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์              (e-Bidding) เลขที่ eb๓๘  /๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ นั้น รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ปรับปรุงเมื่อ 25 มกราคม 2021 เวลา 03:52:46

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/tmcc