ตามที่ จังหวัดภูเก็ต ได้มีโครงการซื้อแผ่นทดสอบหมู่โลหิต (ABD) ในผู้ป่วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น รายละเอียดตามเอกสาร

เอกสารแนบ