ตามประกาศ จังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์หาปริมาณ CD๔ อัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ eb๓๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ นั้น รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ