ตามที่ จังหวัดภูเก็ต ได้มีโครงการ ซื้อชุดน้ำยาตรวจชนิดและปริมาณฮีโมโกลบิน (Hb Typing) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น รายละเอียดตาม