ตามประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ eb๕๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕ นั้น

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/gdxx