ตามที่ จังหวัดภูเก็ต ได้มีโครงการ ซื้อชุดให้เลือด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น รายละเอียดตามเอกสารแนบ