ตามที่ จังหวัดภูเก็ต ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๑๘ รายการ (PG๖๕๐๐๐๗๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ