ตามที่ จังหวัดภูเก็ต ได้มีโครงการ ซื้อแผ่นตรวจค่าฮีโมโกลบิลในผู้บริจาคโลหิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น รายละเอียดตามเอกสารแนบ