ตามที่ จังหวัดภูเก็ต ได้มีโครงการ ซื้ออาหารเลี้ยงเชื้อเตรียมสำเร็จพร้อมใช้งาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น รายละเอียดตามประกาศ