ตามประกาศ จังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ eb๑๙/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นั้น รายละเอียดตามเอกสารแนบ