จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ห้องผ่าตัด จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อ ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 4,964,800.00 บาท (สี่ล้านเก้าแสนหกหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/306r