ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจชิ้นเนื้อ 64 รายการ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดังมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

เอกสารแนบ