จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจชิ้นเนื้อ ๒๐๒ รายการ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๗๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ปรับปรุงเมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2022 เวลา 10:50:22

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/p5i