จังหวัดภูเก็ตมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานและหอผู้ป่วยโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางเป็นเงิน ๖,๕๙๑,๙๘๓.๕๘ บาท (หกล้านห้าแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบสามบาทห้าสิบสตางค์)