จังหวัดภูเก็ตมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องอบแก๊สไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์พลาสม่า(แบบรวมอะไหล่) จำนวน ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น ๖๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/5hxv