ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะชำรุด จำนวน ๒ รายการ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ