จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาเช่าเครื่องพิมพ์เอกสารชนิดขาว-ดำ จำนวนประมาณการจะเช่า 160 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานเช่าในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๗๐๘,๘๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดตามประกาศ

ปรับปรุงเมื่อ 13 มกราคม 2021 เวลา 11:16:03

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/93j9