จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อแก๊ส LPG ขนาดบรรจุ ๔๘ กิโลกรัม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาคร้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๒๔๗,๙๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้านสองแสนสี่หมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/4j4y