จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อแก๊สไนทรัสออกไซด์ ขนาด ๒๕ กิโลกรัม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๒๒,๘๗๕.๐๐ บาท (เก้าแสนสองหมื่นสองพันแปดร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน)

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/13cd