จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อซื้อสายนำเลือด (Blood Extracorporeal set) พร้อมตัวกรองเลือดประสิทธิภาพสูงด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น๑,๑๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)