จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุแบบพิมพ์ จำนวน ๔๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๓๔,๒๘๕.๐๐ บาท (เจ็ดแสนสามหมื่นสี่พันสองร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน)

ปรับปรุงเมื่อ 13 มกราคม 2021 เวลา 11:21:20

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/17vz