จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๑๐ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๓๕๐,๘๗๙.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นแปดร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทถ้วน)

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/8ao0